طرح های شگفت انگیز

کلیه طرحها بعداز عقدقرار داد،قابلیت اجرایی دارد؛بصورت یکماهه قابل تمدید میباشد.
 
 
 
 
 
 تعدادمرسوله درجدول به معنای تعداد بسته های مشتری در طول یکماه از زمان عقد قرارداد میباشد. 
 
وزن مرسوله در جدول نشان دهنده وزن حداقل %90 مرسولات مشتری در طول یکماه می باشد.
  و به جهت اینکه وزن مرسوله در تعیین هزینه پستی موثر می باشد.لذا تعیین وزن از اهمیت بالایی برخورداراست
.
درصدتخفیف هزینه پستی: چنانچه مشتری پس ازیکماه به استاندارد تعداد ،وزن ونوع سفارش هریک از گزینه های جدول دست پیدا کند .
می تواند از میزان تخفیف هزینه پستی همان بخش استفاده نماید.
شایان ذکر است ؛تخفیف فقط شامل هزینه پستی می شود.والباقی موارد شامل مالیات بیمه وغیره رادربرنمیگیرد.
 
تخفیف هزینه جمع آوری :بدلیل الزامی بودن پرداخت هزینه پیک یا جمع آوری درهرسرویس توسط مشتری،وتعیین این سفارش ،تعداد ووزن مرسولات
در طول یکماه به هرکدام ازاستاندارد های جدول دست پیدا کند.میتواند از تخفیف هزینه جمع آوری همان بخش نیز بهره مند شود
 
تخفیف هزینه بسته بندی وکارتن : اگر مشتری نیاز به تهیه کارتن ویا خدمات جامع بسته بندی داشته باشد.باتوجه به توانایی شرکت در امر بسته بندی استاندارد مرسولات پستی،
می تواند از تخفیفات هربخش از جدول به نسبت نوع سفارش،تعداد ووزن استفاده نماید. 
 
 طرح الماس
   
 
نوع سرویس 
تعداد مرسوله
وزن مرسوله
طرح تشویقی 
   درصد تخفیف هزینه پستی 
درصد تخفیف هزینه جمع آوری 
 
درصدتخفیف  کارتن وبسته بندی 
پ یشتاز 
  501
عدد 
به بالا
200 1
گرم
به بالا
الماس    %15 %50   
   %25
ویژه 
بین
250
عدد 
 تا 300
1000
گرم
به بالا
 الماس   %16   %50   %25  
وی ژه 
 500
عدد 
به بالا
1
گرم
تا
1000
گرم            
الماس %16      %50   %25 
ویژه 
500
ع دد
به بالا
1001
گرم
 به بالا
الماس %18   %60  
  %30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طرح طلایی 
  
 
      
نوع سرویس   تعداد مرسوله  وزن مرسوله  طرح تشویقی
 درصد تخفیف هزینه پستی
درصد تخفیف هزینه جمع آوری    درصد تخفیف کارتن وبسته بندی
پیشتاز 
 ب ین 250 تا 
500 عدد 
 1001 گرم
تا2000 گرم 
 طلایی  %12  %30 %17 
پیشتاز  
 بین 250 تا
500 عدد 
 2001 گرم به بالا طلایی
 
%13   %35 %17
 
پیشتاز   501 عدد به بالا
 1
تا1000 گرم 
طلایی
 
%13
 
%35
 
%17
 
 پیش تاز 501 عدد به بالا
 1001 گرم 
تا2000 گرم 
طلایی
 
 %14  %40 %20  
 ویژه
 بین 250 تا
300 عدد 
 1 
تا1000 گرم 
طلایی
 
 %15  %40  %20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 طرح نقره ای
 
  
 نوع سرویس تعداد مرسوله  وزن مرسوله   طرح تشویقی درصد تخفیف هزینه پستی  درصد تخفیف هزینه جمع آوری  درصد تخفیف کارتن وبسته بندی 
 سفارشی
 بین 350
تا400 عدد 
1
تا 1000 گرم 
 نقره ای %6   %20  %10
 سفارشی
 بین 250
تا 300عدد 
 1001
تا 
2000 گرم 
  نقره ای
 %7   %20
%10
 
  سفارشی
 بین 250
تا 3000 عدد 
2001
گرم به بالا 
  نقره ای
 %8 %20
 
  %10
سفارشی
 
 401 عدد به بالا
 1
تا 1000 گرم
نقره ای
 
%8   %25  %15
سفارشی
 
 301 عدد به بالا
 1001
تا 2000 گرم 
نقره ای
 
%9    %25
 %15
سفارشی
 
 301 عدد به بالا
 2001 گرم
به بالا 
  نقره ای
 %10   %25
 %16
پیشتاز 
 بین 250
تا 500 عدد 
 1
تا 1000 گرم 
  نقره ای
 %10   %25
%16