طرح های شگفت انگیز

طرح های شگفت انگیز

کلیه طرحها بعداز عقدقرار داد،قابلیت اجرایی دارد؛بصورت یکماهه قابل تمدید میباشد.

 
تعدادمرسوله درجدول به معنای تعداد بسته های مشتری در طول یکماه از زمان عقد قرارداد میباشد.
وزن مرسوله در جدول نشان دهنده وزن حداقل %90 مرسولات مشتری در طول یکماه می باشد.
 و به جهت اینکه وزن مرسوله در تعیین هزینه پستی موثر می باشد.لذا تعیین وزن از اهمیت بالایی برخورداراست
.
درصدتخفیف هزینه پستی: چنانچه مشتری پس ازیکماه به استاندارد تعداد ،وزن ونوع سفارش هریک از گزینه های جدول دست پیدا کند .
می تواند از میزان تخفیف هزینه پستی همان بخش استفاده نماید.
شایان ذکر است ؛تخفیف فقط شامل هزینه پستی می شود.والباقی موارد شامل مالیات بیمه وغیره رادربرنمیگیرد.
تخفیف هزینه جمع آوری :بدلیل الزامی بودن پرداخت هزینه پیک یا جمع آوری درهرسرویس توسط مشتری،وتعیین این سفارش ،تعداد ووزن مرسولات
در طول یکماه به هرکدام ازاستاندارد های جدول دست پیدا کند.میتواند از تخفیف هزینه جمع آوری همان بخش نیز بهره مند شود. 
تخفیف هزینه بسته بندی وکارتن : اگر مشتری نیاز به تهیه کارتن ویا خدمات جامع بسته بندی داشته باشد.باتوجه به توانایی شرکت در امر بسته بندی استاندارد مرسولات پستی،
می تواند از تخفیفات هربخش از جدول به نسبت نوع سفارش،تعداد ووزن استفاده نماید. 
 
طرح الماس 
 

 

 

درصد تخفیف کارتن و بسته بندی

 

درصد تخفیف هزینه جمع آوری

 

درصد تخفیف هزینه پستی

 

طرح تشویقی

 

وزن مرسوله

 

تعداد مرسوله

 

نوع سرویس

25%

50%

15%

الماس

200گرم به بالا

50 عدد به بالا

پیشتاز

25%

50%

16%

الماس

1000گرم به بالا

بین 250 تا 300 عدد

ویژه

25%

50%

16%

الماس

1 گرم تا 1000 گرم

500 عدد به بالا

ویژه

30%

60%

18%

الماس

1001 گرم به بالا

500 عدد به بالا

ویژه

 

 طرح طلایی 

 

 

 

 

درصد تخفیف

کارتن و جمع آوری

 

 

درصد تخفیف هزینه جمع آوری

 

 

درصد تخفیف هزینه پستی

 

 

طرح تشویقی

 

 

وزن مرسوله

 

 

تعداد مرسوله

 

 

نوع سرویس

17%

30%

12%

طلایی

1001 گرم تا 2000 گرم

بین 250 تا 500 عدد

پیشتاز

17%

35%

13%

طلایی

2001 گرم به بالا

بین 250 تا 500 عدد

پیشتاز

17%

35%

13%

طلایی

1 تا 1000 گرم

501 عدد به بالا

پیشتاز

20%

40%

15%

طلایی

1 تا 1000 گرم

501 عدد به بالا

پیشتاز

20%

40%

15%

طلایی

1 تا 1000 گرم

بین 250 تا 300 عدد

ویژه

 

 
 طرح نقره ای
 

 


 

 

درصد تخفیف

کارتن و جمع آوری

 

 

درصد تخفیف هزینه جمع آوری

 

 

درصد تخفیف هزینه پستی

 

 

طرح تشویقی

 

 

وزن مرسوله

 

 

تعداد مرسوله

 

 

نوع سرویس

10%

20%

6%

نقره ای

1 تا 1000 گرم

بین 350 تا 400 عدد

سفارشی

10%

20%

7%

نقره ای

1001 تا 2000 گرم

بین 250 تا 300 عدد

سفارشی

10%

20%

8%

نقره ای

2001 گرم به بالا

بین 250 تا 3000 عدد

سفارشی

15%

25%

8%

نقره ای

1 تا 1000 گرم

401 عدد به بالا

سفارشی

15%

25%

9%

نقره ای

1001 تا 2000 گرم

301 عدد به بالا

سفارشی

16%

25%

10%

نقره ای

2001 گرم به بالا

301 عدد به بالا

سفارشی

16%

25%

10%

نقره ای

1 تا 1000 گرم

بین 250 تا 500 عدد

پیشتاز